จะสมัครสอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ควรรู้อะไรบ้าง? (2566)

สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (TESO) มีสิ่งที่ต้องทราบ และเตรียมตัวก่อนสมัครสอบหลายส่วน ลองอ่านข้อมูลในหน้านี้ และไปดูข้อมูลจากศูนย์สมัครสอบ โดยให้ยึดข้อมูลจากศูนย์สอบเป็นหลัก

เงื่อนไขการสมัครสอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ เบื้องต้น

เป็นการสรุปให้เบื้องต้น แนะนำให้ตรวจสอบกับเอกสารรับสมัครของศูนย์สอบที่นักเรียนต้องการสมัครสอบอีกครั้ง

ระดับชั้น

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้น ม.3 – ม.5

อายุ

ไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่กำหนด ตัวอย่างข้อมูลในประกาศ

เกิดหลังวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และเกิดก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ข้อมูลจาก ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 65

เกรด

มีเกรดเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่นประกอบ (ต้องมีรับรองจากสถานศึกษา)

ตัวอย่างคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ของศูนย์จุฬาฯ ในปี 65

คุณ สมบัติ ผู้สมัครสอบ สอวน วิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ TESO
*** ข้อมูลจาก ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 65 ***

พื้นที่การรับสมัครสอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

การสมัครสอบจะต้องสมัครตามพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์สอบดังนี้ ตารางกําหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

วันที่รับสมัครสอบ และวันสอบ

วันเปิดรับสมัคร และวันสอบจะขึ้นกับแต่ละศูนย์สอบ อยู่ในช่วงโดยประมาณ ดังนี้

วันรับสมัครสอบ ประมาณ กลาง กรกฎาคม จนถึง ปลาย สิงหาคม

วันสอบ ประมาณ กลาง กันยายน

ตัวอย่างข้อมูลวันรับสมัครสอบ และวันสอบ ในประกาศของศูนย์จุฬาฯ ในปี 65

วันสมัครสอบ วันสอบ สอวน วิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ TESO
*** ข้อมูลจาก ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 65 ***

คาดการณ์วันสอบ ปี 66 ในอีก
*ประมาณการณ์จากประกาศของศูนย์สอบ 2 ศูนย์ใน ปี 66

นับถอยหลังถึงวันสอบ

รายชื่อศูนย์สอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ทั้งหมด

  1. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  5. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  6. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  7. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (รับเฉพาะนักเรียนภายในโรงเรียน)

พี่บุ้งกี๋แนะนำการเตรียมตัวสอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

หัวข้ออื่นๆ ที่แนะนำให้อ่าน

Loading