สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ คืออะไร

สอวน. ย่อมาจาก “มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 3 – 5

โครงการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มุ่งไปที่การ:

  • ค้นหา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
  • พัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสื่อสาร
  • ส่งเสริม ให้เกิดความสนใจ และความรักในวิทยาศาสตร์
  • เตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียนในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ International Earth Science Olympiad (IESO)

กิจกรรมหลัก ของ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ประกอบด้วย:

  • การสอบคัดเลือก : มีการจัดสอบ 2 รอบ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย
  • การเข้าค่ายอบรม : มีการฝึกอบรมเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
  • การส่งตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขัน : เป็นการคัดเลือก และส่งตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ International Earth Science Olympiad (IESO) ณ ประเทศเจ้าภาพในแต่ละปี

วิชาที่ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ครอบคลุม ประกอบด้วย:

  • ธรณีวิทยา : ศึกษาเกี่ยวกับโลก โครงสร้าง องค์ประกอบ วิวัฒนาการ แร่ หิน ดิน ฟอสซิล ภูเขาไฟ แผ่นเปลือกโลก ฯลฯ
  • อุตุนิยมวิทยา : ศึกษาเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ อากาศ สภาพอากาศ ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ
  • ดาราศาสตร์ : ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า ดวงดาว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ระบบสุริยะ กาแล็กซี จักรวาล ฯลฯ

เว็บไซต์ ของ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ : https://www.posn.or.th/projects/ess

Loading