เนื้อหาสอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ทุกศูนย์สอบ ปี 66

การสอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ คือการทดสอบความรู้และความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ หัวข้อที่ใช้ในการสอบ จะมีเนื้อหาในส่วนของวิทยาศาสตร์โลก อาจจะรวมถึงการศึกษาเรื่องโลก เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นผิวของโลก ทั้งการกำเนิดหิน ภูเขา ชายฝั่งทะเล และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก สภาพภูมิอากาศ วัฏจักรน้ำ ฤดูกาล พายุ ลมรสุม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2566

เนื้อหา สอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2566

ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566

เนื้อหา สอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566

ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2566

เนื้อหา สอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2566

ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ปี 2566

เนื้อหา สอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ปี 2566

ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2566

เนื้อหา สอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2566

ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2566

เนื้อหา สอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2566

ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2566

เนื้อหา สอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2566

Loading