เกี่ยวกับพี่บุ้งกี๋

พี่บุ้งกี๋ อัสสุมา สายนาคำ มีแนวทางการสอนที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหา เนื่องจากในวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศนั้น เป็นวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จึงใช้พื้นฐานองค์ความรู้ตั้งแต่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา รวมถึงวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จึงไม่สามารถใช้การท่องจำเพียงอย่างเดียวในวิชานี้ได้ แต่ต้องมีความเข้าใจในหลักการ และใช้องค์ความรู้มาต่อยอดเพิ่มเติม บรรยากาศในการเรียนรู้ การรู้จักตั้งคำถาม ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความสุข และความสนใจของผู้เรียนจึงมีผลต่อการพยายามทำความเข้าใจในเนื้อหาของวิชานี้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก

ประวัติการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาโลกศาสตร์ (Earth science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2559 – 2561)
 • สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มหาวิทยาลัยมหิดล (ปีการศึกษา 2549 – 2552)
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

ประสบการณ์การสอน (3 ปีย้อนหลัง)

 • อาจารย์พิเศษวิชาดาราศาสตร์ โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนสาธิตปทุมวันมุ่งสากล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน – 2021 – ปัจจุบัน
 • วิทยากร โครงการติว สอวน. ดาราศาสตร์ ม. ต้น – ปลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สอวน ดาราศาสตร์ – 2020 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (สอวน. ดาราศาสตร์ ม.ต้น) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย – 2021 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษ โครงการติว PAT2 ม.6 วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูประถัมภ์ – 2021 – ปัจจุบัน
 • วิทยากร โครงการติว PAT2 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ – 2021
 • วิทยากร โครงการติว PAT2 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ – 2021
 • อาจารย์พิเศษ ประจำวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ – 2021
 • วิทยากร ประจำวิชาโลก วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก (IESO) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ – 2021
 • อาจารย์พิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (สอวน. วิทยาศาสตร์โลก IESO) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย – 2021
 • วิทยากร โครงการติว ONET ม.6 วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ – 2021
 • อาจารย์พิเศษ โครงการติว ONET ม.6 วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูประถัมภ์ – 2021 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ปลาย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 2020 – 2021
 • อาจารย์พิเศษ โครงการ IEP วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2020 – 2021
 • วิทยากร ติว ONET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ (โลก ดาราศาสตร์) โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปราจีนบุรี – 2020
 • วิทยากร ติว ONET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ – 2020
 • วิทยากร ติว ONET ม.6 วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ – 2020
 • วิทยากร ติว ONET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ (โลก ดาราศาสตร์) โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี – 2020
 • วิทยากร ติว ONET ม.6 วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี – 2020
 • วิทยากร ติว ONET ม.6 วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ – 2020 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษ โครงการ GIFTED วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียน นนทรีวิทยา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น – 2020
 • วิทยากรพิเศษ ให้สถาบันกวดวิชา

ผลงานและรางวัล

 • หนังสือสรุปโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมปลาย เตรียมสอบ O-net และ PAT 2

หนังสือ สรุปโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (หมด)

หนังสือ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ฉบับย่อ อัสสุมา สายนาคำ

หนังสือโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ฉบับย่อ
(วางจำหน่ายทื่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสืออทั่วไป)

หนังสือ Easy Note โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ มั่นใจเต็ม 100
(วางจำหน่ายทื่ร้านหนังสือทั่วไป)

เสียงจากน้องๆ

ในตอนแรกไม่ได้สนใจในวิชานี้ จนผมได้มีโอกาสได้ติว IESO กับพี่บุ้งกี๋ซึงเป็นการติวที่เข้มข้นมากแต่สนุกมากในเวลาเดียวกัน พี่บุ้งกี๋ทำให้คนที่ไม่ชอบในวิชานี้กลับมารักในวิชานี้ได้ครับ
น้องชุน
วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
เข้าค่าย 1 IESO 2020
พี่บุ้งกี๋สอนดีมากเลยค่ะ มีชีทที่มีรูปภาพประกอบ เวลาเรียนตอนหนูสงสัย พี่ก็อธิบายได้เข้าใจ มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ทำให้เข้าใจและง่ายและหลายๆครั้งก็มีการยกตัวอย่าง เปิดภาพมาอธิบาย สอนละเอียดทำให้หนูรู้สึกว่าพี่รู้ลึกจังเลยค่ะ 5555
น้องปลื้ม
สามเสนวิทยาลัย
เข้าค่าย 1 และ 2 IESO 2020
ม.2พี่บุ้งก็ได้มาสอนวิชาดาราศาสตร์ซึ่งตอนแรกผมไม่รู้จักเลย พอขึ้นม.3 มา ผมได้ไปเข้าค่ายสอวน.ดาราศาสตร์ ศูนย์สามเสน จนสอบได้ถึงค่าย2 จากตอนแรกซึ่งไม่มีความรู้ด้านนี้ดาราศาสตร์เลย พี่บุ้งได้มาช่วยติวให้แบบเป็นกันเองสุดๆ ต่อมาผมได้มาลองสอบ ieso ตอนม.3ขึ้นม.4ซึ่งพี่บุ้งมาติวให้ก่อนสอบ12วัน และสามารถเข้าไปได้ถึงค่าย 2
สุดท้ายผมขอขอบคุณพี่บุ้งกี๋มากๆที่สุดเลยครับที่ทำให้ผมได้ติดค่ายทั้งค่ายดาราศาสตร์และก็ค่าย ieso ขอบคุณมากครับพี่
น้องตูน
พิบูลวิทยาลัย
สอวน. ดาราศาสตร์ ค่าย 2 (2019)
สอวน. โลกศาสตร์ ค่าย 1 (2020)
พี่บุ้งกี๋สอนดีมากๆเลยครับ สอนได้เข้าใจง่าย ผมรู้สึกชอบวิชานี้ก็เพราะได้ติวกับพี่บุ้งกี๋ครับ ตอนผมเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจผมก็จะเปิดคลิปในยูทูปช่องของพี่บุ้งกี๋ดูครับ ในคลิปสอนดีมากเลยครับ
น้องเพ้นท์
จุฬาภรราชวิทยาลัย ลพบุรี
สอวน. โลกศาสตร์ ค่าย 1 (2020)
ตั้งแต่ตอนแรกที่สนใจเรื่องดาราศาสตร์ ได้มาติวกับพี่บุ้งกี๋ เป็นการติวที่สนุกได้ความรู้ใหม่เยอะมากๆๆๆ เพราะหนูไม่มีพื้นฐานเลย5555 สอนเข้าใจสอนละเอียด มีอะไรสงสัยก็ถามได้ตลอดเลยค่ะ
ไข่หวาน
วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
สอวน. โลกศาสตร์ ค่าย 1 (2020)
น้องตะวัน
วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
สอวน. โลกศาสตร์ ค่าย 1 (2020)
น้องเฟิร์ส
วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
สอวน. โลกศาสตร์ ค่าย 1 (2019)
สอวน. โลกศาสตร์ ค่าย 1 (2020)
น้องตะวัน
วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
สอวน. โลกศาสตร์ ค่าย 1 (2020)