รวมรายชื่อศูนย์สอบ สอวน. ทุกวิชา

เจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์ได้พยายามรวบข้อมูลสนามสอบของ การสอบ สอวน. แต่ละวิชา มาให้โดยพยายามให้ครอบคลุมที่สุด และให้ยึดข้อมูลที่ประกาศจากศูนย์สอบ และมูลนิธิสอวน เป็นที่ตั้ง ข้อมูลบางจุดอาจจะไม่ได้ครบถ้วนหรือถูกต้องทั้งหมด หากข้อมูลใดผิดพลาดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ท่านสามารถแจ้งจุดที่ไม่ถูกต้องได้โดย Inbox ไปทางแชท

ศูนย์สอบ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

 1. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 5. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 6. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (รับเฉพาะนักเรียนภายในโรงเรียน)

ตารางกําหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ลําดับศูนย์ สอวน.พื้นที่รับผิดชอบ
1มหาวิทยาลัยเชียงใหมภาคเหนือตอนบน (มี 8 จังหวัด) เชียงใหม่,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน,แพร่,น่าน,ลําพูน,ลําปาง,พะเยา
ภาคเหนือตอนล่าง (มี 8 จังหวัด) กําแพงเพชร,ตาก,นครสวรรค์,พิษณุโลก,พิจิตร,เพชรบูรณ์,สุโขทัย, อุตรดิตถ์
2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคกลางตอนบน (มี 9 จังหวัด) ลพบุรี,ชัยนาท,อุทัยธานี,พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,สิงห์บุรี,อ่างทอง,นนทบุรี,ปทุมธานี
ภาคตะวันออก (มี 8 จังหวัด) ตราด,จันทบุรี,ระยอง,ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,นครนายก,ปราจีนบุรี,สระแก้ว
3มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีภาคกลางตอนล่าง (มี 9 จังหวัด) นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรปราการ
4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ภาคใต้ (มี 14 จังหวัด)ชุมพร,นครศรีธรรมราช,ระนอง,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ตรัง,พังงา,ภูเก็ต,สงขลา,พัทลุง,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สตูล
5มหาวิทยาลัยขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มี 20 จังหวัด) เลย,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,มหาสารคาม,สกลนคร,หนองคาย,อุดรธานี,ร้อยเอ็ด หนองบัวลําภู, บึงกาฬ,นครพนม,มุกดาหาร,ยโสธร,ศรีสะเกษ,อํานาจเจริญ,อุบลราชธานี,ชัยภูมิ,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์
6จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
7โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และ ร.ร.กําเนิดวิทย์

ศูนย์สอบ สอวน. วิชาดาราศาสตร์

***** เนื่องจากการสอบ สอวน วิชา ดาราศาสตร์ แบ่งเป็น ม.ต้น และ ม.ปลาย ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเกณฑ์อายุของผู้สมัครสอบจากศูนย์สอบด้วย *****

 1. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.ต้น (ม.1 – ม.3), ม.ปลาย (เกิดตั้งแต่ 1 ก.ค. 42 เป็นต้นไป) ทั้งหมดศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด
 2. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.ต้น, ม.ปลาย (ไม่เกินม.5) ทั้งหมด ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก
 3. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.ต้น (ม.1 – 3*), ม.ปลาย (ไม่เกินม.5)ทั้งหมดศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
  • สามารถสมัครสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดสาขาวิชา เลือกไปเข้าสอบได้เพียง 2 วิชาที่เวลาสอบไม่ตรงกัน ได้แก่ วิชาที่สอบในตอนเช้า 1 วิชา และ วิชาที่สอบในตอนบ่าย 1 วิชา
 4. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 5. ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • โรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
 6. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.ต้น (ม.1 – ม.3*), ม.ปลาย (ม.3 – ม.5*) ทั้งหมดศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 7. สอวน. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.ต้น (เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2561
  • เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2547 – 31 ธันวาคม 2548), ม.ปลาย (เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2561 เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542)
 8. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 (ปวช.1 – 2)
 9. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 10. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 11. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 12. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ศูนย์สอบ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์

 1. ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 (ปวช.1 – 2)
  • สนามสอบ 6 แห่ง (เลือกสอบได้ที่ใดที่หนึ่ง)
   • โรงเรียนเทพศิรินทร์
   • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
   • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
   • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
   • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 2. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ
 3. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียน9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี
 4. สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด (พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก)
 5. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด
 6. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด (พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก)
  • ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไข , เวลาสอบ , กำหนดการ
 7. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
 8. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 9. ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – 5
  • เรียนแผนวิทย์ฯ-คณิตโรงเรียนในจังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
 10. ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
 11. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

ศูนย์สอบ สอวน. วิชาฟิสิกส์

 1. ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 (ปวช.1 – 2)
  • สนามสอบ 6 แห่ง (เลือกสอบได้ที่ใดที่หนึ่ง)
   • โรงเรียนเทพศิรินทร์
   • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
   • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
   • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
   • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 2. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ
 3. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตจังหวัดตามประกาศ
 4. สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด
 5. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด
 6. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด (พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก)
 7. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาโรงเรียนในจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
 8. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
 9. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 10. ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – 5
  • เรียนแผนวิทย์ฯ-คณิตโรงเรียนในจังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
 11. ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
 12. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

ศูนย์สอบ สอวน. วิชาเคมี

 1. ศูนย์ สอวน. ส่วนกรุงเทพมหานคร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 (ปวช.1 – 2)
  • สนามสอบ 6 แห่ง (เลือกสอบได้ที่ใดที่หนึ่ง)
   • โรงเรียนเทพศิรินทร์
   • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
   • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
   • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
   • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 2. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ
 3. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี
 4. สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด
 5. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด
 6. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด (พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก)
 7. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
 8. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
 9. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 10. ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – 5
  • เรียนแผนวิทย์ฯ-คณิตโรงเรียนในจังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
 11. ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนภาคใต้ (สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
 12. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนภาคใต้ (พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

ศูนย์สอบ สอวน. วิชาชีววิทยา

 1. ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – 5 (ปวช.1 – 2)
  • สนามสอบ 6 แห่ง (เลือกสอบได้ที่ใดที่หนึ่ง)
   • โรงเรียนเทพศิรินทร์
   • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
   • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
   • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
   • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 2. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ สมุทรปราการ
 3. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี
 4. สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ตราด,จันทบุรี,ระยอง,ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,นครนายก,ปราจีนบุรี,สระแก้ว
 5. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด เชียงใหม่,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน,แพร่,น่าน,ลําพูน,ลําปาง,พะเยา
 6. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
 7. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
 8. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
 9. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 10. ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – 5
  • เรียนแผนวิทย์ฯ-คณิตโรงเรียนในจังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
 11. ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5
  • เรียนในโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
 12. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

ศูนย์สอบ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

 1. ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 (ปวช.1 – 2)
  • สนามสอบ 6 แห่ง (เลือกสอบได้ที่ใดที่หนึ่ง)
   • โรงเรียนเทพศิรินทร์
   • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
   • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
   • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
   • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 2. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ
 3. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตจังหวัดตามประกาศ
 4. สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด
 5. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.4 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด
 6. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด  พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก
 7. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาโรงเรียนในจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
 8. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
 9. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 10. ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – 5
  • เรียนแผนวิทย์ฯ-คณิตโรงเรียนในจังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
 11. ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
 12. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

ศูนย์สอบ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์

ศูนย์มหาวิทยาลัย 7 ศูนย์

 1. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 4. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 6. ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 7. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์โรงเรียน 8 ศูนย์

 1. ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 2. ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 3. ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 4. ศูนย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 6. ศูนย์โรงเรียนเตรียมทหาร
 7. ศูนย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 8. ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช

Loading