รวมหน้าเว็บประกาศ รับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย 2566

ในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

จังหวัดชื่อมหาวิทยาลัยช่องทางติดตาม
กรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเว็บไซต์ : http//www.admissions.chula.ac.th/
Social Media : https//fb.com/100064645391342/
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เว็บไซต์ : https//admission.ku.ac.th/
Social Media : https//fb.com/530969677054892/
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเว็บไซต์ : https//admission.kmutt.ac.th/
Social Media : https//fb.com/752151034807129/
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเว็บไซต์ : https//www.admission.kmutnb.ac.th/
Social Media : https//fb.com/522656754550786/
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เว็บไซต์ : https//www.tuadmissions.in.th/
Social Media : https//fb.com/222942471075355/
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเว็บไซต์ : https//reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
Social Media : https//fb.com/106998934870194/
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเว็บไซต์ : https//admission.swu.ac.th/admissions2/
Social Media : https//fb.com/128782377155101/
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยศิลปากรเว็บไซต์ : https//admission.su.ac.th/
Social Media : https//fb.com/100106488468946/
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเว็บไซต์ : https//tcas.dusit.ac.th/
Social Media : https//fb.com/156013057763832/
จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์ : https//www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
Social Media : https//fb.com/1038481252830105
จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เว็บไซต์ : https//admissions.mju.ac.th/www/
Social Media : https//fb.com/106379244843775/
จังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเว็บไซต์ : https//admission.mfu.ac.th/admission-home.html
Social Media : https//fb.com/232192900629281/
จังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเว็บไซต์ : https//admissions.kku.ac.th/
Social Media : https//fb.com/172425166162755/
จังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเว็บไซต์ : https//regservice.buu.ac.th/
Social Media : https//fb.com/100057094014918/
จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเว็บไซต์ : https//admission.mbu.ac.th/
Social Media : https//fb.com/284212411698176/
จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยมหิดลเว็บไซต์ : https//tcas.mahidol.ac.th/
Social Media : https//fb.com/398081064261166/
จังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเว็บไซต์ : http//sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/
Social Media : https//fb.com/310129425691356/
จังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เว็บไซต์ : https//entry.wu.ac.th/
Social Media : https//fb.com/124624647615507/
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเว็บไซต์ : https//regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
Social Media : https//fb.com/176379919625029/
จังหวัดพะเยามหาวิทยาลัยพะเยาเว็บไซต์ : https//admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx
Social Media : https//fb.com/318156961566844/
จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยทักษิณเว็บไซต์ : http//entrance.tsu.ac.th/
Social Media : https//fb.com/162822360759277/
จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เว็บไซต์ : https//entrance.psu.ac.th/
Social Media : https//fb.com/166300770094788/

สถาบันในกำกับของรัฐ

จังหวัดชื่อสถาบันช่องทางติดตาม
กรุงเทพมหานครสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเว็บไซต์ : https://stin.ac.th/
Social Media : https://fb.com/1878828612378582
กรุงเทพมหานครสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเว็บไซต์ : http://www.pgvim.ac.th/admission/
Social Media : https://fb.com/195064223968237
กรุงเทพมหานครสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเว็บไซต์ : https://reg.cdti.ac.th/
Social Media : https://fb.com/319138635463023
กรุงเทพมหานครสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเว็บไซต์ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
Social Media : https://fb.com/166916073401909
กรุงเทพมหานครสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)เว็บไซต์ : https://www.pccms.ac.th/
Social Media : https://fb.com/156142678372505
กรุงเทพมหานครสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เว็บไซต์ : https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp
Social Media : https://fb.com/432605116797633

วิทยาลัยในกำกับของรัฐ

จังหวัดชื่อวิทยาลัยช่องทางติดตาม
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)เว็บไซต์ : https://www.pccms.ac.th/
Social Media : https://fb.com/156142678372505

เอกชน

มหาวิทยาลัยเอกชน

จังหวัดชื่อมหาวิทยาลัยช่องทางติดตาม
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเกริก
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยธนบุรี
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยสยาม
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
จังหวัดเพชรบุรีมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
จังหวัดเพชรบุรีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
จังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยคริสเตียน
จังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จังหวัดนครสวรรค์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
จังหวัดนครสวรรค์มหาวิทยาลัยภาคกลาง
จังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยเมธารัถย์
จังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
จังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
จังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัดยะลามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
จังหวัดลำปางมหาวิทยาลัยเนชั่น
จังหวัดศรีสะเกษมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จังหวัดสมุทรปราการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยตาปี
จังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
จังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชธานี

สถาบันเอกชน

จังหวัดชื่อสถาบันช่องทางติดตาม
กรุงเทพมหานครสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กรุงเทพมหานครสถาบันรัชต์ภาคย์
กรุงเทพมหานครสถาบันอาศรมศิลป์
จังหวัดนครปฐมสถาบันกันตนา
จังหวัดนนทบุรีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
จังหวัดพะเยาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
จังหวัดระยองสถาบันวิทยสิริเมธี
จังหวัดสมุทรปราการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรสงครามสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
จังหวัดสมุทรสาครสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

วิทยาลัยเอกชน

จังหวัดชื่อวิทยาลัยช่องทางติดตาม
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยดุสิตธานี
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยทองสุข
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเชียงราย
จังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
จังหวัดตากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
จังหวัดนครนายกวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
จังหวัดนครปฐมวิทยาลัยแสงธรรม
จังหวัดนครราชสีมาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
จังหวัดนครราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
จังหวัดปทุมธานีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
จังหวัดระยองวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
จังหวัดลำปางวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
จังหวัดสงขลาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
จังหวัดสมุทรปราการวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
จังหวัดหนองบัวลำภูวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
จังหวัดอุดรธานีวิทยาลัยสันตพล

Loading